Mới nhất

11n

cách sử dụng từ 11n, câu ví dụ với 11n

11i

cách sử dụng từ 11i, câu ví dụ với 11i

11a

cách sử dụng từ 11a, câu ví dụ với 11a

1080p

cách sử dụng từ 1080p, câu ví dụ với 1080p

1080i

cách sử dụng từ 1080i, câu ví dụ với 1080i

1080

cách sử dụng từ 1080, câu ví dụ với 1080